Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

»izberi najljubši izdelek«


1. SPLOŠNO 

Ta pravila določajo pogoje sodelovanja v nagradni igri »IZBERI NAJLJUBŠI IZDELEK« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo organizira TOM TAILOR Lesce d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce (v nadaljevanju: organizator).

Vsak posameznik, ki v obdobju od 3. 3. 2021 do 15. 3. 2021, https://www.facebook.com/TOMTAILORSI/  komentira objavo »izberite si svoj najljubši ženski/moški izdelek iz nove kolekcije« se uvrsti v žreb za TOM TAILOR izdelek, ki se bo podaril v tednu, v katerem bo objavljen na Facebook strani Tom Tailor.

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke TOM TAILOR.


2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 3. 3. 2021 do 15. 3. 2021 do polnoči (po času organizatorja). 

Nagradna igra poteka na Facebook strani Tom Tailor Slovenija, in sicer v objavi dne 3. 3. 2021, 5. 3. 2021. in 10. 3. 2021. Organizator si pridržuje pravico, da nagradno igro premakne na drug dan v tednu.


3. KDO LAHKO SODELUJE

V nagradni igri lahko sodelujejo tisti uporabniki Facebooka, ki privolijo v sodelovanje in oddajo privolitev v skladu s 3. členom teh pravil in pogojev, so starejši od 18 let ter pod objavo nagradne igre pustijo komentar, ki je v skladu z navodili, zapisanimi v objavi. V nagradni igri lahko sodeluje vsaka fizična oseba s stalnim prebivališčem na območju Republike Slovenije. Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba. Lažne osebe in profili sodelujočih v nagradni igri ne smejo sodelovati oz. jih bo organizator izključil. Kot razumni razlogi za sum, da gre za lažni profil, štejejo zlasti profili brez profilne slike ali z majhnim številom prijateljev.

Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov [email protected] V tem primeru se sodelujoči izključi iz nagradne igre, njegovi podatki pa izbrišejo.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izven zakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.


4. NAČIN SODELOVANJA

Posameznik v nagradni igri sodeluje na način, da v času trajanja nagradne igre pod objavo organizatorja na Facebook strani Tom Tailor Slovenija v komentar zapiše odgovor na vprašanje oziroma komentar, ki sledi navodilom, zapisanim v objavi. V roku dveh delovnih dneh po zaključku nagradne igre bo komisija izžrebala nagrajenca, ki bo sodeloval v komentarju in bo za nagrado prejel prej izbrani izdelek. Zapisnik o nagrajencu z njegovimi osebnimi podatki se izpiše v enem izvodu, podpiše s strani vseh članov komisije in shrani na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljajo trije predstavniki organizatorja.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči nepreklicno in brezpogojno sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri.


5.  NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad obsega 2 izdelka Tom Tailor iz spletne trgovine tom-tailor.store.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

Žrebanje ženskega med komentarji z najljubšim ženskim izdelkom iz spletne trgovine tom-tailor.store bo izvedeno v torek, 9. 3. 2021 ob 12.00. Žrebanje ženskega med komentarji z najljubšim ženskim izdelkom iz spletne trgovine tom-tailor.store bo izvedeno v ponedeljek 15. 3. 2021 ob 12.00.

Žrebanje in izbor ne bosta javna, izvedla ga bo 3-članska komisija, ki bo vodila zapisnik.

Žrebanje se opravi elektronsko, in sicer tako, da se imena vseh sodelujočih, ki izpolnjujejo pogoje sodelovanja v žrebu nagradne igre, vnesejo v elektronsko zbirko podatkov, izmed katerih se izžreba nagrajenec. Žrebanje je računalniško evidentirano oz. se o njem vodi zapisnik.

Zapisnik vsebuje podatke o:

  • datumu, uri in kraju žrebanja;
  • prisotnih članih komisije za nadzor žrebanja;
  • izžrebanem nagrajencu.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. V nagradni sklad se uvrstijo vsi, ki so v času trajanja nagradne igre pod objavo organizatorja na Facebook strani Tom Tailor Slovenija v komentar zapisali odgovor na vprašanje oziroma komentar, ki sledi navodilom, zapisanim v objavi. Vsak posameznik lahko v tej nagradni igri sodeluje le enkrat in je le enkrat izžreban.

Organizator bo izžrebanega prejemnika nagrade o prejemu nagrade obvestil preko komentarja v FB objavi in zasebnega sporočila na Facebooku in sicer v roku enega dneva po zaključenem žrebanju. Nagrajenec dovoljuje objavo svojega imena in priimka na časovnici Facebook strani Tom Tailor Slovenija, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

V kolikor se nagrajenec v petih dneh od prejetja sporočila o prejeti nagradi ne bo odzval in organizatorju ne bo posredoval vseh zahtevanih podatkov, se posamezna nagrada ne bo podelila. Organizator si pridružuje pravico, da nagrado podeli v roku 1 meseca po prejetju zahtevanih podatkov od nagrajenca. 

Nagrajenec je dolžan potrditi prejem nagrade v roku 5 dni od prejema obvestila, prav tako pa je dolžan preko elektronske pošte na e-naslov [email protected] posredovati dodatne osebne podatke (ime, priimek, poštni naslov in davčno številko), ki so potrebni izključno za predajo nagrade.

Nagrajenec bo o načinu prevzema nagrade obveščen po posredovanju zahtevanih podatkov organizatorju nagradne igre.

V primeru, da izžrebani svojih podatkov organizatorju nagradne igre ne posreduje pravočasno, se šteje, da se nagradi odpoveduje, organizator pa do takšnega izžrebanca nima nobenih obveznosti več.


6.  PREVZEM NAGRAD

Točne informacije glede prevzema nagrad bo organizator nagrajencu posredoval preko elektronske pošte. Nagrada se podeli izključno izžrebanemu nagrajencu in ni prenosljiva.


7.  DAVČNE OBVEZNOSTI

Če vrednost nagrade presega 42 €, kar predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.

Nagrajenec poleg imena, priimka ter naslova odda organizatorju tudi davčno številko.


8.  ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV SODELUJOČIH V NAGRADNI IGRI

Sodelujoči v nagradni igri s sprejemom teh Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljavec obdeluje njegove osebne podatke izključno za naslednje namene:

  • izvedbo te nagradne igre,
  • obveščanje o rezultatu nagradne igre
  • obveščanje o imenu in priimku nagrajenca na TOM TAILOR Facebook strani (https://www.facebook.com/TOMTAILORSI/)

Imetnik z oddajo podatkov in s sprejetjem teh pogojev tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva, da organizator v 15 dneh, trajno ali začasno, preneha uporabljati njegove osebne podatke za zgoraj navedene namene. Če uporabnik s pisno izjavo, ki jo pošlje po pošti na sedež upravljavca ali po elektronski pošti na naslov [email protected] zahteva prenehanje obdelave vseh svojih osebnih  podatkov, torej tudi podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni, za katerikoli namen, določen v teh splošnih pogojih, se njegova zahteva šteje za odjavo iz sodelovanja v nagradni igri.

Organizator se zavezuje, da bo vse osebne podatke obdeloval v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in le za namene, za katere so bili pridobljeni.

Zbrani podatki se bodo do konca nagradne igre in opravljenega žrebanja shranjevali na strežnikih pogodbenega izvajalca, podatki pa se lahko pošiljajo pogodbenim obdelovalcem upravljavca zbirke osebnih podatkov, ki na njegov račun in v njegovem imenu obdelujejo osebne podatke o sodelujočih le za zgoraj navedene namene.


9.  DRUGE DOLOČBE

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,
  • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
  • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
  • kakršne koli posledice koriščenja nagrad.

Svoje podatke zaupate organizatorju in naročniku nagradne igre.

Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša. Rezultati žrebanja so dokončni in zoper njih ni ugovora po teh pravilih.

Ta pravila predstavljajo izključna pravila za organizacijo nagradne igre, sodelovanje v nagradni igri, ter za podelitev nagrade. Vsa ostala neposredna ali posredna pojasnila ali sporočila s strani organizatorja nagradne igre predstavljajo zgolj informativni povzetek teh pravil in seznanjanje o nagradni igri.

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradne igre izključi iz nadaljevanja nagradne igre. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Sodelujoči v nagradni igri prevzema vso odgovornost glede koriščenja nagrade, ki jo je prejel v nagradni igri. Organizator ne odgovarja za kakršnekoli posledice koriščenja nagrade, ki jo je nagrajenec prejel v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Odločitev organizatorja in izvajalca o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, in jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami.


10.  DRUGE DOLOČBE

Pravila in pogoji nagradne igre so objavljena na spletni strani Tom Tailor Slovenija.

Pravila pričnejo veljati dne pričetka nagradne igre (3. 3. 2021).

TOM TAILOR Lesce d.o.o.

Alpska cesta 43

4248 Lesce