Информация за обработка на личните данни на физически лица от том тейлър софия еоод

I. ПРЕДСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ДАННИ

Фирма Том Тейлър София ЕООД, е търговско предприятие с приблизително 15 магазина на територията на България. Дружествената група на TOM TAILOR, представлявана на българския пазар от фирма Том Тейлър София ЕООД, е един от най-големите модни търговци в света. Нашите марки са синоним на висококачествен опит, въвеждане на модни тенденции и спокоен подход към живота. Също така, ние се ангажираме да уважаваме неприкосновеността на личния живот на нашите клиенти и да защитаваме личните им данни. В наши дни търговската дейност е неизбежно свързана и с обработката на лични данни. Ние ще ви приканим да споделите данни ви за контакт, за да направим нашата оферта още по-подходяща, достъпна и, с ваше разрешение, по-персонализирана спрямо вашите нужди и интереси. Ще организираме игри с награди като ще предоставяме различни купони за отстъпки и други предимства. По този начин ще обработваме събраните лични данни в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан по-долу: Общ регламент относно защитата на данните) и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и националните правила, уреждащи тази сфера.

II. ВИЖДАНЕ ОТНОСНО НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ И ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Фирма Том Тейлър София ЕООД е доверен администратор на лични данни. Ние разбираме неприкосновеността на личния живот и я уважаваме.

III. УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Упълномощеното лице за защита на личните данни за фирма Том Тейлър София ЕООД е Евелин Казакова. Можете да се свържете с нея на имейл [email protected]

Субектите на данни могат да се свържат с упълномощеното лице за защита на личните данни по отношение на въпроси, свързани с обработването на личните им данни и упражняването на техните права въз основа на приложимите разпоредби, регулиращи защитата на личните данни.

IV. ЦЕЛ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ

а) Фирма Том Тейлър София ЕООД обработва личните данни на своите клиенти, в рамките и за целите на изпълнението на договорите за закупуване на стоки и услуги, както и за целите на сключване на договори в етап на преговорите, след получаване на предложението на физическо лице (член 6/1, т. б, Общ регламент относно защита на данните). В случай на оплакване за стоките, приложени в съответствие с правата на потребителите, клиентът трябва да предостави фактурата, посочваща покупката, личното си име и данни за контакт, адрес и адрес на електронна поща. Данните ще бъдат използвани за вземане на решение за установен дефект на стоки или замяна на безупречни стоки в случаите, разрешени от администратора на данни.

Ако фирма Том Тейлър София ЕООД, при поискване на клиента, резервира, запази или поръча определен продукт, съответното фирма обработва лични данни като име, адрес, имейл адрес и телефонен номер на клиента с цел предоставяне на известия за пристигащия продукт и по-късното подписване на договора (покупката).

Въз основа на договора фирма Том Тейлър София ЕООД обработва също личните данни на всички, които са абонирани за техния бюлетин. Данните, които се събират с цел упражняване на правата и задълженията на всички, абонирани за бюлетина, и след това обработени за съответната цел, са описани в детайл в Правилата за сътрудничество, публикувани на уебсайта: tom-tailor.bg.

Въз основа на договора фирма Том Тейлър София ЕООД обработва също личните данни на своите служители, необходими за установяване и изпълнение на правата и задълженията, произтичащи от трудовото правоотношение, и личните данни на други колеги, които са физически лица (и не извършват икономическа дейност на пазара) до степента, предвидена от Закона за пазара на труда (член 1) или Закон за трудовите правоотношения (член 2).

б) Фирма Том Тейлър София ЕООД обработва лични данни на физически лица също въз основа на регулаторното правно основание на член 6/I, буква в) от Общия регламент относно защитата на данните и въз основа на други международни споразумения, наредби на ЕС и национални закони, които в определени случаи изискват от фирмата да предоставя лични данни на физически лица на държавните органи (като Финансовата администрация на Република България, различни инспекционни служби, съдилища и др.) и други администратори на данни (като НАП, НОИП, Службата по заетостта на България и др.) за изпълнение на законовите им задължения или отговорности.

в) Въз основа на законния интерес (член 6 / I, точка е) от Общия регламент относно защита на данните), фирма Том Тейлър София ЕООД обработва личните данни с цел намаляване на рисковете от атака на уебсайта (осигуряване на информационна сигурност, минимизиране на рисковете, свързани с неоторизиран достъп до важна търговска информация, лични данни и информационни системи на фирма Том Тейлър София ЕООД) и за други цели. Във връзка с достъпа до уебсайта, фирма Том Тейлър София ЕООД следи данните на сървъра, които биха могли да послужат за идентификация (IP адрес на компютъра, дата и час и посетени страници). В допълнение към намаляването на рисковете от атаки и неоторизиран достъп, тези данни могат да се използват и за аналитични и статистически цели. Въз основа на преобладаващия правен интерес фирма Том Тейлър София ЕООД обработва законно събраните лични данни с цел извършване на различни анализи и статистики, необходими за проверка на правилността на бизнес решенията и планирането на новите такива.

г) В определени случаи, фирма Том Тейлър София ЕООД изисква от своите клиенти и други физически лица (включително кандидати за работа) да дадат съгласието си (член 6 / I, точка а) от Общия регламент относно защита на данните) за обработка на личните им данни с цел формиране и предоставяне на персонализирани оферти на стоки, услуги и също работни места в съответствие с техните интереси, способности и т.н. Видовете лични данни, обработвани във връзка с дадено лице, са точно изброени при приканването за съгласие и се различават според категориите лица (клиенти, членове на клубове за лоялност, кандидати за работа). Също така, фирма Том Тейлър София ЕООД приканва своите клиенти и други физически лица (посетители на уебсайта му) да дадат съгласието си за обработка на личните им данни с цел изпращане на бюлетина за нови артикули в програмата им за продажби, програмите за продажба в обхвата на фирма Том Тейлър София ЕООД, за различни събития, а също и съгласие за изпращане на бюлетина по програмата за продажби на бизнес партньори на фирма Том Тейлър София ЕООД. В тези случаи личните данни се обработват в съответствие с изявлението на лицето, в което се посочва личните данни, обхванати от разрешението, целта и съгласуваните канали за комуникация до оттегляне на съгласието.

В случай, че клиентът няма навършени 18 години, съответното съгласие, свързано с услугите на информационното общество, се дава от неговите родители или настойници.

д) Обработката на личните данни на посетителите на уебсайта на фирма Том Тейлър София ЕООД се ограничава от тяхното съгласие, с изключение на частта от обработката на личните данни, която е необходима за осигуряване на правилната работа на уебсайта (например за влизане, процес на покупка и т.н.) Обработката на личните данни с бисквитките, която се извършва въз основа на съгласието на дадено лице, е подробно описана на линка: https://www.tom-tailor.store/bg/полезни-връзки/бисквитки.

V. ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПОТЕНЦИАЛНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ


В допълнение към фирма Том Тейлър София ЕООД, личните данни се обработват от негово име и за негова сметка и от встъпилите в договор с него администратори на данни, обикновено партньори, предоставящи и осъществяващи бизнес услуги, ИТ поддръжка при обработката на личните данни, агенции за онлайн реклама или друг директни маркетинг услуги и доставчици на услуги за бизнес анализи.

Личните данни на клиентите не се прехвърлят на трети страни, с изключение на данните, които се обработват с помощта на инструмента за изпращане на електронна поща – MailChimp. В този случай те се прехвърлят извън ЕС или Европейското икономическо пространство, при което винаги се спазват приложимите мерки за защита; в случай на прехвърляне на данни в САЩ – щитът за личните данни между ЕС и САЩ.

VI. ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

С писмено искане, изпратено на адрес: Том Тейлър София ЕООД, София, ул Михаил Тенев 6 или на имейл [email protected], всяко физическо лице може да поиска достъп, допълване, коригиране, блокиране или ограничаване на обработката на данни или изтриване на лични данни, да възрази срещу обработването на личните данни, които се обработват във връзка с него/нея или да поиска прехвърляне на данни.

Всяко физическо лице може по всяко време изцяло или частично, за постоянно или временно, да отмени съгласието си за обработка на личните данни като изпрати писмено искане на адрес: Том Тейлър София ЕООД, София, ул Михаил Тенев 6 или на имейл [email protected] или може да управлява даденото съгласие на уебсайта: www.tom-tailor.bg. Отмяната на съгласието не засяга законността на обработката, извършена въз основа на съгласието до неговото оттегляне.

Всяко физическо лице има право да подаде жалба до комисаря по информацията на Република България, ако той/тя смята, че неговите/нейните лични данни се съхраняват или по един или друг начин са обработени в противоречие с действащата нормативна уредба за защита на личните данни.

VII. ПЕРИОДИ НА ЗАПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Фирма Том Тейлър София ЕООД ще обработва лични данни до степента, необходима за осъществяването на целите на обработката и доколкото е необходимо за постигане на поставената цел.

Личните данни се обработват до изпълнение на целта или в рамките на ограничителните срокове, определени за задълженията, които биха могли да възникнат при обработката на съответните лични данни, по-специално когато обработката на лични данни е необходима в контекста на сключването или изпълнението на договора, с изключение на случаите, когато срокът на запазване на личните данни е определен от закона. В последните случаи фирма Том Тейлър София ЕООД съхранява данните съгласно законовите задължения.

 
Дата: 23 май 2018 г.

ТОМ ТЕЙЛЪР СОФИЯ ЕООД
ул. "Михаил Тенев" №6, ет.2, ап. Б 2.6.
България, София